A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (továbbiakban: NKFI Alap) 2015. január 1-én jött létre a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján.
Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap.
Az NKFI Alap rendeltetése kiszámítható és biztos forrást biztosítani a kutatás-fejlesztés és a gazdaságban hasznosuló innováció ösztönzésére és támogatására, lehetővé tenni a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, fejleszteni a kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúrát és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységeket.
Az NKFI Alapért az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felelős.

NKFI Alap kezeléséért felelős szervezet, és jogszabályi háttér:

 

2015.01.01. –
irányító és lebonyolító szervi feladatok: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és innovációs Hivatal (NKFIH)
végrehajtó (közreműködő) feladatok: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és innovációs Hivatal (NKFIH)
Nemzetközi EU-s és Kétoldalú TéT pályázatok nemzetközi kapcsolatártással összefüggő feladatok: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és innovációs Hivatal (NKFIH)
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 45. §  (3)bekezdésében foglaltak szerint, a Kutatási es Technológiai Innovációs Alap 2014. december 31-én megszűnik. A 2015. január 1-jén folyamatban levő,a Kutatási es Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény, illetve az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. evi CXXXVI. törvény alapján nyújtott költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó kezelő szervi feladatokat 2015. január 1-jetől a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal végzi, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján 2014. december 31-i hatállyal a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap megszűnik.  

A Kormány a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatását elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) biztosítja.

 

KTIA Fejezet irányító, lebonyolító és végrehajtó (közreműködő) szervek kronológiai áttekintése:

 

2014.06.06 – 2014.12.31.
irányító és lebonyolító szerv: Miniszterelnökség
végrehajtó (közreműködő): Miniszterelnökség
Nemzetközi EU-s és Kétoldalú TéT pályázatok nemzetközi kapcsolatartás: Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)
A kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja értelmében 2014. június 6-tól a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős tagja, így 2014. június 6-tól a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap feletti rendelkezési jog is a Miniszterelnökséget vezető minisztert illeti. 2014. június 6-tól a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal kapcsolatos közreműködői feladatokat szintén a Miniszterelnökség látja el.

2014.04.14. – 2014.07. 
irányító és lebonyolító szerv: Nemzetgazdasági Minisztérium
végrehajtó (közreműködő): Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetközi EU-s és Kétoldalú TéT pályázatok nemzetközi kapcsolatartás: Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)
A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból finanszírozott pályázati programok lebonyolításába közreműködő szervezetként 2008. január 1-jétől vett rész, és e feladatot 2014. április 14-ig folyamatosan ellátta.
A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) ac) pontja értelmében a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. által ellátott, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal kapcsolatos feladatokat a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (NGM) vette át.

2014.01.01. – 2014.04.14.
irányító és lebonyolító szerv: Nemzetgazdasági Minisztérium
végrehajtó (közreműködő): MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.)
Nemzetközi EU-s és Kétoldalú TéT pályázatok nemzetközi kapcsolatartás: Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)
A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCIII. törvény 19. § (2) bekezdése módosította a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (10) bekezdését. Az új szabályozás értelmében az Alap feletti rendelkezési jogot továbbra is a miniszter gyakorolja, azonban 2014. január 1-jétől miniszteren a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős (nemzetgazdasági) minisztert kell érteni.
A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 59. §-ának 2014. január 1-jén hatályos szövege szerint: a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter az Alapot kezelő szerv.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 34. § (4) bekezdése értemében:
„A (3) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján a miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően - a feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter által vezetett minisztérium jogutódja, ha a (3) bekezdésben meghatározott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a feladat- és hatáskört átvevő miniszter által vezetett minisztérium.”
(A fenti bekezdésben hivatkozott kormányrendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, amelyet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap feletti rendelkezés tekintetében 2014. január 1-jei hatállyal módosított az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet. A 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 83. § i) pontja szerint (2014. január 1-jétől) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felett a nemzetgazdasági miniszter rendelkezik.)

2013.08.17 – 2013.12.31.
irányító szerv és lebonyolító: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
végrehajtó (közreműködő): - MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.)
Nemzetközi EU-s és Kétoldalú TéT pályázatok nemzetközi kapcsolatartás: Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)
Az NFÜ időközben megváltozott SzMSz-ét (a 17/2012. (VI. 15.) NFM utasítást) hatályon kívül helyezte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 5/2013. (VIII. 16.) ME utasítás (hatályos 2013. augusztus 17-től). Az új SzMSz-ben a KTIA kezelése nem szerepel az NFÜ feladataként.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésének és gazdálkodásának szabályairól szóló 14/2011. (III. 4.) NFM utasítást 2013. szeptember 25-től hatályon kívül helyezte az azonos című 33/2013. (IX. 20.) NFM utasítás. Az új szabályozás 1. §-ának d) pontja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot határozza meg az Alap kezelőjeként.

2011.01.01. – 2013.08.17.
irányító szerv: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
lebonyolító: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
végrehajtó (közreműködő): - MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.)
Nemzetközi EU-s és Kétoldalú TéT pályázatok nemzetközi kapcsolatartás: Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)
A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint:
„A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnevezése Nemzeti Innovációs Hivatal elnevezésre változik, és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ezzel az elnevezéssel működik tovább.”
A (2) bekezdés az alábbiakban rendelkezik:
„A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződések tekintetében - a nemzetközi és az európai uniós vonatkozású támogatási szerződések kivételével - a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jogutódja a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter által a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap működtetésére kijelölt szerv.”
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény 185. § (3) bekezdése módosította a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 10. § (1) bekezdését. E bekezdés 2011. január 1-jétől hatályos szövege: 
„Az Alap feletti rendelkezési jogot a miniszter gyakorolja, és felelős annak felhasználásáért.”
A miniszter alatt a 8. § (10) bekezdése szerint a fejlesztéspolitikáért felelős minisztert kell érteni.
A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 59. §-ának 2011. január 1-jén hatályos szövege szerint:
„A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (a továbbiakban: Alap) a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa megbízott kezelő szerv útján működteti.”
A kezelő szerv megbízása
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2011. (I. 7.) NFM utasítás 10. § (1) bekezdésének i) pontja szerint (2011. január 8-i hatállyal):
„(az innovációs és informatikai elnökhelyettes) gondoskodik a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.”
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésének és gazdálkodásának szabályairól szóló 14/2011. (III. 4.) NFM utasítás 2. § (1) bekezdése szerint:
„Az Alap kezelését az NFÜ végzi.”

2010.12.31. előtt
lebonyolító: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
végrehajtó (közreműködő):
 - Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) 2008-ig.
- MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.) 2008-tól
- Tudományos és Technológiai Alapítvány (TÉT)
- Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Iroda (OTKA)
- Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (DARFÜ)
- Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (DDRFÜ
- Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉARFÜ)
- Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NORDA)
- Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDRFÜ)
- Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (NYDRFÜ)